Vyberte stránku

Obchodní podmínky

obchodní společnosti BEZCUKRÁRNA s.r.o.

se sídlem U Močálu 261, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4

identifikační číslo 072 83 415

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 298337

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále též jen „OP“) obchodní společnosti Bezcukrárna s.r.o., se sídlem U Močálu 261, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, identifikační číslo 072 83 415, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 298337(dále též jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí kurzu, soukromé akce čijednotlivé služby(dále též jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou (dále též jen „Zákazník“) prostřednictvím webové stránky Poskytovatele na internetové adrese www.meetinkitchen.com, a to prostřednictvím webového rozhraní.
  2. Tyto OP jsou platné pro všechny kurzy, soukromé akce a jednotlivé služby poskytované Poskytovatelem.
  3. Pro účely těchto OP platí, že:
   • „Kurzem“ je kurz, soukromá akce či jednotlivá služba objednaná Zákazníkem, který je předmětem Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem (dále též jen „Kurz“),
   • „Voucher“ je poukaz zakoupený Zákazníkem, který opravňuje držitele voucheru k využití poskytovaného kurzu (dále též jen „Voucher“),
   • „Místem konání Kurzu“ je MEET IN KITCHEN HOUSE na adrese Studánková 537, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4 (dále též jen „Místo konání“).
  4. Ustanovení těchto OP jsou nedílnou součástí Smlouvy.
  5. Znění OP může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat.
  6. Tyto OP jsou platné a účinné od 1.12.2019.
  7. Pro objednání Kurzu vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní Poskytovatele (tj. na webových stránkách www.meetinkitchen.com) a odesláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí.
 1. Strany smluvního vztahu
  1. Stranami smluvního vztahu jsou:
   • Poskytovatel a
   • Zákazník.
 1. Předmět smluvního vztahu
  1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi nebo držiteli Voucheru Kurz a umožnit Zákazníkovi nebo držiteli Voucheru účast na takovém Kurzu za splnění dále uvedených podmínek.
  2. Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za účast na Kurzu.
 1. Vznik smluvního vztahu
  1. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky Zákazníka ze strany Poskytovatele a zaplacením ceny za Kurz Zákazníkem. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání předmětné částky na účet Poskytovatele.
  2. Objednávka musí obsahovat:
   • identifikační údaje Poskytovatele a Zákazníka, tj. jméno, příjmení, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní emailovou adresu,
   • označení Kurzu, termín konání Kurzu, Místo konání, cenu Kurzu a v případě soukromé akce i počet osob, které se Kurzu zúčastní.
 1. Kurzy
  1. Poskytovatel zajišťuje výhradně Kurzy uvedené v nabídce BEZCUKRÁRNA s.r.o. na webových stránkách www.meetinkitchen.com, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  2. Kurzy se konají v Místě konání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  3. Kurzy se konají dle časového harmonogramu jednotlivých Kurzů uvedeného na webových stránkách www.meetinkitchen.com.
  4. Počet účastníků Kurzu je maximálně 8 osob, není-li smluvními stranami stanoveno jinak.
 1. Dodání
  1. Objednaný a uhrazený Voucher na Kurz je doručován prostřednictvím emailu uvedeného v objednávce.
 1. Platební podmínky
  1. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na Kurzu ve výši stanovené v objednávce Zákazníka v souladu s nabídkou Poskytovatele.
  2. Cena za účast na Kurzu je splatná ve lhůtě pěti dnů od potvrzení objednávky Poskytovatelem.
  3. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na Kurzu bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele (detaily účtu a platby budou zaslány Poskytovatelem na vystavené faktuře – elektronicky), a to v souladu s pokyny Poskytovatele.
  4. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele. 
 1. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Účastníci Kurzu jsou povinni po celou dobu konání Kurzu dodržovat pokyny lektora Poskytovatele, jeho zástupce. 
  2. Účastníci Kurzu mají právo na vstup do všech prostor Místa konání určených ke konání Kurzu.
  3. V průběhu konání Kurzu nejsou účastníci Kurzu oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání Kurzu bez vědomí lektora Poskytovatele, resp. jeho zástupce. 
  4. Lektor Poskytovatele, jeho zástupceje povinen na začátku Kurzu stručně účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti práce.
  5. Účastníci Kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.
  6. Poskytovatel a lektor Poskytovatele, jeho zástupcejsou oprávněni vyloučit z Kurzu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky Kurzu. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí Kurzu.
  7. Účastníci Kurzu jsou povinni na počátku Kurzu informovat lektora Poskytovatele, resp. jeho zástupce o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu Kurzu.
  8. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi Kurz až v okamžiku, kdy obdrží platbu od Zákazníka. Do doby, kdy nebude cena za Kurz ze strany Zákazníka zaplacena, nevzniká Poskytovateli povinnost Kurz poskytnout.
  9. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto OP též účastníky Kurzu, které se zúčastní Kurzu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito OP. 
  10. Pokud se v těchto OP hovoří o účastnících Kurzu rozumí se tím taktéž Zákazník.
 1. Změna a zrušení Kurzu
  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín konání Kurzu nebo zrušit Kurz v těchto případech:
   • V případě, že Kurz není obsazen minimálním počtem účastníků, tj. 6 osobami;
   • Poskytovatel nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora Poskytovatele či jiné závažné překážky zajistit vedení Kurzu;
  2. V případě, že Poskytovatel bude nucen zrušit Kurz, zavazuje se Zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se Poskytovatel zavazuje v případě zrušení Kurzu nabídnout Zákazníkovi náhradní termín pořádání Kurzu či vrátit částku za celou hodnotu Kurzu dle volby Zákazníka. V případě, že se jedná dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.
  3. V případě, že se Zákazník nebude moci Kurzu zúčastnit, zavazuje se Zákazník bezodkladně Poskytovateli tuto skutečnost sdělit e-mailem.
  4. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy 20 a méně pracovních dní před plánovaným datem konáni Kurzu, je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi storno poplatek za umožnění změny termínu ve výši 500 Kč. Vrácená částka bude ponížena o manipulační poplatek 500,- Kč za rezervované místo. V případě, že se jedná dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.
  5. Pokud však skutečnost zrušení či změny termínu Zákazník oznámí nejpozději mezi 10 a 5 pracovním dnem před plánovaným datem konání Kurzu či akce je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi poplatek za umožnění zrušení Kurzu či změny termínu ve výši 50 % z částky ceny Kurzu.
  6. Pokud skutečnost zrušení či změny termínu Zákazník oznámí méně než  5 pracovních dní před plánovaným datem konání Kurzu či akce nebo v den konání Kurzu je tato služba  považována za uskutečněnou a Zákazník ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky. Zákazník v takovéto situaci může za sebe poslat náhradníka.
  7. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též je „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu.

 1. Odpovědnost za škodu
  1. Účastníci Kurzu jsou povinni před započetím Kurzu požádat Poskytovatele o uložení vnesených věcí do Místa konání, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá Poskytovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
 1. Reklamace
  1. Pro případ, že Kurz neprobíhal dle Smlouvy a těchto OP, je Zákazník oprávněn vady Kurzu reklamovat. Při vyřizování reklamace a uplatňování nároků z důvodně uplatněné reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Občanským zákoníkem.
  2. Reklamace se uplatňuje písemně (emailem) u Poskytovatele, a to nejpozději do 5pracovních dnů ode dne konání Kurzu, jinak odpovědnost Poskytovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. 
  3. Reklamace Zákazníka musí být Poskytovatelem vyřízena ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění. 
  4. Pokud Poskytovatel reklamaci Zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Poskytovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením části ceny za Kurz či bezplatným umožněním účasti na jiném Kurzu. Volba nároku při reklamaci vad náleží Poskytovateli.
 1. Ochrana osobních údajů
  1. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů a způsobu jejich zpracování si můžete přečíst zde.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či OP vyžadují písemnou formu. Případnou stížnost Zákazníka vyřídí Poskytovatel bez zbytečného odkladu ve snaze o mimosoudní narovnání. Zákazník je rovněž oprávněn se obrátit se svojí stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.
  2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

V Praze dne 1.12.2019

Mgr. Dominika Jojková, jednatel společnosti BEZCUKRÁRNA s.r.o.

 

BEZCUKRÁRNA s.r.o.

U Močálu 261, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4

IČ 072 83 415